TRANSPORT ZWIERZAT (MONIKA)

+44(0)79 27 188 530
+48 885 812 478

PACZKI PRZEPROWADZKI GABARYTY

 

+44(0)79 27 188 531
+48 511 812 478

Opinie klientów:

  REGULAMIN

   

  Regulamin świadczenia usług przez firmę Trans-Service

  §1

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy firmą Trans-Service zwaną, dalej Trans-Service, a jej klientami, zwanych dalej Zleceniodawcami, w zakresie obsługi przyjmowania, przesyłania i doręczania przesyłek w usłudze „door to door” w ruchu międzynarodowym.

  2. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów oraz pracowników Trans-Service.

  3. Zakres działalności Trans-Service obejmuje obszar całej Unii Europejskiej. Trans-Service świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  4. Firma Trans-Service zastrzega sobie prawo współpracy z przewoźnikami i podwykonawcami, których uważa się z góry zaaprobowanych przez Zleceniodawcę.

  §2

  1. Przewóz przesyłek - świadczone przez Trans-Service usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie.

  2. Przesyłka - m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, worki, rowery, motory i inne - przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.

  3. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.

  4. Zleceniodawca - podmiot który zleca Trans-Service wykonanie usługi przewozowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

  5. Płatnik - płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.

  6. Usługa „door to door” - oznacza to, że przesyłka odbierana jest od Nadawcy i doręczana do Odbiorcy.

  §3

  1. Firma Trans-Service nie przewozi przesyłek, których zawartością są:

   • rzeczy niebezpieczne dla zd­rowia lub mienia jak: materiały wybuchowe, substancje łatwopalne, radioaktywne, żrące, wybuchowe, broń i amunicję;

   • żywe zwierzęta lub rośliny;

   • narkotyki, leki lub środki psychotro­powe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;

   • papierosy, tytoń, alkohol;

   • zwłoki lub szczątki ludzkie bądź zwierzęce;

   • dzieła sztuki lub antyki, papiery wartościowe, bony to­warowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne, kamienie lub metale szla­chetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;

   • gdy przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR;

   • przesyłek, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;

   • przesyłek, które nie maja sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne;

   • żywności płynnej i łatwo psującej się;

   • żywności pakowanej inaczej niż hermetycznie;

   • przesyłek w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić pozostałe przesyłki.

  2. Zleceniodawca zobowiązuje sie do wydania Trans-Service wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy do dokonania przewozu przesyłki.

  3. W przypadku stwierdzenia, po przyjęciu przesyłki do spedycji, naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych postanowień § 3 pkt.1, Zleceniodawca zostanie wezwany do zapłaty kary pieniężnej, w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Trans-Service z tytułu opłaty spedycyjnej.

  4. Zaplata kary, o której mowa w § 3 pkt.3, nie pozbawia prawa Trans-Service dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

  5. Trans-Service zastrzega sobie prawo odmowy przewozu przesyłki w sytuacji określonych w § 3 pkt.1, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:

   • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę;

   • przewozu przesyłek, które mogą obniżyć jakość wykonywanych usług;

   • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania;

   • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zawartość przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym;

   • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

  6. Trans- Service w przypadku uzasadnionego podejrzenia iz zawrtosc zadeklarowana w liscie przewozowym nie jest zgodna z rzeczywista ma prawo otowrzyc przesylke i bezzwrotnie zniszczyc niedozwolona zawartosc przesylki.

  § 4

  1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie www.trans-service.co.uk przez Zleceniodawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu.

  2. Zleceniodawca oświadcza, że osobiście wypełnił list przewozowy, stosowany przez Trans-Service lub, że został on wypełniony przez Trans-Service zgodnie z jego zaleceniami. Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym i poręcza, iż jest właścicielem zawartości przesyłki powierzonej Trans-Service.

  3. Kopia listu przewozowego otrzymuje Zleceniodawca, oryginał zostaje w Trans-Service w celu uzyskania potwierdzenia odbioru przesyłki z datą i podpisem odbiorcy.

  4. Zleceniodawca zobowiązany jest zachować kopie listu przewozowego otrzymanego od kuriera; w momencie odbioru przez niego przesyłki; do momentu dostarczenia przesyłki, jak również okazać na wypadek problemów z dostarczeniem przesyłki, bądź reklamacji. W przypadku braku listu przewozowego, Trans-Service może nie być w stanie rozpocząć procedury reklamacji.

  §5


  1. Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy. Kierowca nie jest zobowiazany do wniesienia przesylki do domu odbiorcy.

  2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowa i zgodna ze stanem rzeczywistym zadeklarowanym oraz opisanym w liście przewozowym.

  3. Termin realizacji zlecenia wynosi od 3 do 21 dni od dnia indywidualnie ustalonego z Zleceniodawcą.

  4. Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata. Jeżeli adresatem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.

  5. W razie odmowy przez adresata przyjęcia przesyłki jest ona zwracana do Zleceniodawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Zleceniodawca.

  6. W przypadku nieobecności adresata, Trans-Service pozostawia awizo, ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zostaje zwrócona Zleceniodawcy na jego koszt.

  7. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.

  § 6

  1. Zleceniodawca zobowiązany jest oddać przesyłkę firmie Trans-Service w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

  2. Zleceniodawca zobowiązany jest do wydania przesyłki w opakowaniu, jeżeli przesyłka, ze względu na swe właściwości lub zawartość tego wymaga.

  3. Opakowanie miedzy innymi powinno być:

   • zamknięte i zabezpieczone (taśma samoprzylepna, plomby czy pieczecie lakowe);

   • odpowiednio wytrzymale, uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

   • opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”;

   • pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.

  4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza sie do jej masy.

  5. Zasady i sposób pakowania przesyłek omówione zostały na stronie www.trans-service.co.uk.

  §7

  1. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia Trans-Service może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

  2. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, Odbiorcy bądź przedstawiciel Trans-Service dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

  3. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.

  4. Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.

  5. Niezgodności o których mowa § 3, stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.

  §8

  1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce, bądź jej opakowaniu dokładne dane Nadawcy: imię, nazwisko, adres, miasto kod pocztowy i telefon komórkowy, a także Odbiorcy: imię, nazwisko, adres, miasto kod pocztowy i telefon komórkowy.

  2. Dane opisane na przesyłce musza zgadzać się z danymi umieszczonymi w liście przewozowym.

  §9

  1. Przyjęcie przez Trans-Service przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

  §10

  1. W przypadku uszkodzenia zewnętrznego lub ubytku przesyłki przedstawiciel Trans-Service zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Trans-Service) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

  2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Trans-Service.

  3. Trans-Service ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.

  4. Odpowiedzialność Trans-Service z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 100,00 (sto) PLN. Trans-Service nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.

  5. Zwierzeta przewozone firma Trans- Service nie sa objete ubezpieczeniem, ponadto Zleceniodawca zobowiazany jest do pokrycia wszelich szkod wyrzadzonych podczas transportu zwierzaka. Firma Trans-Service NIE ODPOWIADA  w sytuacji gdy zwierze  (pies, kot itd) zaginie, ucieknie lub zdechnie podczas podrozy. Trans-Service nie bierze odpowiedzialnosci za stan zdrowia zwierzaka przed podroza, podczas podrozy oraz po podrozy.

  6. Wlasciciel - osoba nadajaca zwierzaka: psa, kota itd jest zobowiazany do wydania kurierowi prawidlowo wepelnionego przez weterynarza paszportu zwierzecia wedlug zalecanych norm europejskich oraz jest odpowiedzialana za zrobienie wszystkich wymaganych badan zwierzakowi przed podroza wymagane przez DEFRE. Do kazdego zwierzaka wlasciciel lub opiekun moze dalaczyc  wyprawke do 5 kg wlacznie ( karma, miski, zabawki itd ), kazdy dodatkowy kg bedzie obciazony kwota 1.20£.

  7. W przypadku zatrzymania na granicy zwierzaka z powodu braku wszystkich wymaganych badan lub braku prawidlowego wpisu w paszporcie przez weterynarza wlasciciel zwierzaka jest zobowiazany do uiszczenia dla firmy Trans-Service wplaty na konto w ciagu 3 dni roboczych umowionej wczesniej calkowitej kwoty za przewoz zwierzaka.

  8. Jezeli sie okaze podczas podrozy ze zwierzak nie ma wszystkich badan lub paszport jest zle wypelniony przez weterynarza to wszystkie koszty, ktore poniesie z tego tytulu przewoznik pokrywa dodatkowo wlasciciel.

  9. Firma Trans-Service zastrzega sobie prawo przewozu osob i zwierzat od 24h do 120h. Osoby ktore podrozuja firma Trans-Service nie sa objete ubezpieczeniem podczas podrozy.

  10. Wlasciciel, opiekun kazdego zwierzaka, ktore zostalo przewiezione firma Trans-Service zgadza sie na wykorzystanie jego zdjecia w Galerii zwierzat na stronie internetowej oraz na portalu spolecznosciowym Facebook.
  11. W przypadku, jeżeli Nadawca zadeklaruje wartość przesyłki w dowodzie nadania i uiści dodatkową opłatę określoną oficjalnym cennikiem Trans-Service, odpowiedzialność Trans-Service za szkodę z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki jest rozszerzona do wartości zadeklarowanej w dowodzie nadania. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu Trans-Service upoważniony ubezpieczyciel.

  12. Trans-Service ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

  13. Odpowiedzialność Trans-Service nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.

  14. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Trans-Service ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

  15. Telewizory i monitory oraz sprzęt AGD i RTV musza być transportowane w oryginalnym opakowaniu aby w razie uszkodzenia mozna bylo rozpoczac procedure REKLAMACJI.

  §11

  1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika Trans-Service i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.

  2. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia przesyłki o którym mowa w § 4 pkt.1 niniejszego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z usługi nie później niż trzy dni od zaplanowanej daty jej wykonania, Trans-Service może odstąpić od naliczenia opłaty za usługę.

  3. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Trans-Service (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie Trans-Service może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw Trans-Service, z powodu nie spełnienia przez przesyłkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez Trans-Service, zgodnego z niniejszym Regulaminem.

  4. Klient ma prawo do bezkosztownej anulacji zamowionego przewozu do 2 dni przed planowana data odbioru. W momencie gdy ladunek zostal juz podjety i klient chce zrezygnowac lub  zanulowac transport  firma Trans-Service zwraca 10% naleznosci od calej uzgodnionej kwoty ladunku. Odbior podjetego juz ladunku jest do odbioru osobiscie przez zleceniodawce w siedzibie firmy Trans-Service.

  §12

  1. Trans-Service nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały z przyczyn spowodowanych przez:

   • działanie siły wyższej m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, przy­padku lub przyczyny znajdującej się poza kontrolą Trans-Service;

   • jakiekol­wiek niedopełnienie obowiązków, zaniedbanie i zaniechanie określonych przepisów niniejszego Regulaminu ze st­rony nadawcy, odbiorcy, stron trze­cich roszczących sobie prawa do przesyłki, osób nie powiązanych z Trans-Service, pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w przesyłkę przez nadawcę lub Trans-Service;

   • skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne.

  §13

  1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko Trans-Service przysługuje Zleceniodawcy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

  2. Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby Trans-Service.

  3. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych liczonych wraz z data doreczenia przesylki do odbiorcy. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.

  4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

   • nazwę oraz adres Reklamującego;

   • tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;

   • nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia;

   • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar;

   • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy)

   • kwotę roszczenia;

   • wykaz załączonych dokumentów;

   • podpis Reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

  5. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.

  6. Po rozpatrzeniu reklamacji, Trans-Service powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

  7. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w § 13 pkt. 4), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

  8. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

  9. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Trans-Service.

  §14

  1. Trans-Service przysługuje prawo zastawu na wszystkich przesyłkach Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy celem zabezpieczenia należności Trans-Service w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana przesyłka dotyczy jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez Trans-Service na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.

  2. Jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Trans-Service powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

  §15

  1. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby Trans-Service przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez Trans-Service usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych Trans-Service.

  2. Aktualne informacje dotyczące świadczonych usług oraz ewentualne zmiany lub uzupełnienia w zakresie niniejszego Regulaminu zamieszczane będą na stronie www.trans-service.co.uk

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2009 roku.